دامنه مجاز نوسان در بورس اوراق بهادار تهران: اثرات، ابعاد و تحلیل آن

یکی از مهم‌ترین وظایف نهادهای ناظر بازار سرمایه کنترل نوسان‌ها و تلاطمات بازار می‌باشد که با استفاده از ابزارها و قوانین مختلف این امر انجام می‌پذیرد. در بحث راه‌اندازی ابزارها می‌بایست آثار و ابعاد آن را مورد بررسی قرار داده ...

بررسی اثر ربایش با وجود دامنه مجاز نوسان در بورس اوراق بهادار تهران

نگاهی به بورس های کشورهای مختلف نشان می دهد که اغلب آن ها در راستای اهداف خاصی مثل کاهش تلاطم و هیجانات بازار و جلوگیری از دستکاری قیمت ها از دامنه مجاز نوسان استفاده می کنند. دامنه مجاز نوسان محدوده ...

آثار تغییر در نظام یارانه‌ای ایران بر متغیرهای قیمتی و مقداری تولید داخلی و اشتغال (با استفاده از یک مدل CGE)

  آثار اقتصادی و اجتماعی تغییر در سیاست گذاری پرداخت یارانه ها ، مورد نگرانی مسئولین کشور در چند سال گذشته بوده است. هدف اصلی این مقاله بررسی آثار تغییر در نظام یارانه کشور از حالت غیرمستقیم به شیوه مستقیم، بر ...

The Estimation of Tax Capacity in Oil exporting Countries: Panel Data Approach

The tax capacity is one of the main concepts in public finance and provides the required information on state economic power in mobilizing the tax resources for responding the financial problems and execution of economic policies. For this purpose, the ...

موضوعات برای گزارش MBA سرمایه

بررسی تحلیلی و توصیفی انواع بازارها در بورس تغییرات در عرضه و تقاضا موجب تغییرات در قیمت و مقدار تعادلی میشود. حداقل سه مثال مختلف در بورس در این خصوص بیاورید و تحلیل نمایید. چهار مورد در خصوص انتقال همزمان عرضه و ...