آثار، کتب، مقالات، کنفرانس ها، سوابق علمی پژوهشی و اجرایی

سه مقاله فارسی ۰

سه مقاله فارسی

آزمون نظريه بارو – ريکاردو در تابع مصرف ايران برآورد تابع تقاضاي كل سهام در بورس اوراق بهادار در ايران انتخاب ميان مدلهاي خطي و خطي لگاريتمي با...