آثار، کتب، مقالات، کنفرانس ها، سوابق علمی پژوهشی و اجرایی

۰

آثار تغییر در نظام یارانه‌ای ایران بر متغیرهای قیمتی و مقداری تولید داخلی و اشتغال (با استفاده از یک مدل CGE)

  آثار اقتصادی و اجتماعی تغییر در سیاست گذاری پرداخت یارانه ها ، مورد نگرانی مسئولین کشور در چند سال گذشته بوده است. هدف اصلی این مقاله بررسی...

۰

موضوعات برای گزارش MBA سرمایه

بررسی تحلیلی و توصیفی انواع بازارها در بورس تغییرات در عرضه و تقاضا موجب تغییرات در قیمت و مقدار تعادلی میشود. حداقل سه مثال مختلف در بورس در...