درباره

این سایت متعلق به محمدرضا منجذب دکترای اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه است. در این پایگاه شما با فعالیتهای علمی، فرهنگی، اجرایی و آموزشی دکتر منجذب آشنا میشوید. همچنین این سایت محل لینک دانشجویان و اساتید محترم، و محل تبادل نظر در خصوص علم اقتصاد و فعالیتهای علمی- آموزشی است.