تعیین شاخص سرمایۀ ماندگار دینی و تأثیر آن بر پیشرفت اقتصاد ایران

ارایه شده در چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

سرمایۀ مذهبی نوعی سرمایۀ ماندگار معنوی است که از طریق آموزههای دینی به ایجاد، تکمیل و اصلاح نهادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه میپردازد و از کانال بهینهسازی روابط و چارچوبهای اجتماعی و فردی، میتواند بر رشد و پیشرفت کشورها تأثیرگذار باشد. نظرات مختلفی در خصوص جهت و نوع تأثیر مذهب بر پیشرفت کشورها وجود دارد. این پژوهش اثر سرمایۀ مذهبی اسلامی بر پیشرفت اقتصادی ایران، طی دوره ) ۱۲۱۱ ۴۱ ( را مورد بررسی قرار داده است. در این راستا پس از تبیین مفهوم سرمایۀ مذهبی و معرفی شاخصی کارآمد برای سنجش آن، چگونگی تأثیرگذاری این قسم از سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از روش OLS برآورد شد. یافته های پژوهش نشان میدهد دلیلی برای رد وجود اثرهای مثبت و منفی معنیدار از سرمایۀ مذهبی بر رشد اقتصادی در ایران وجود ندارد. از دیگر نتایج بدست آمده در این پژوهش تأیید اثر مثبت سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی است. همچنین در راستای ارزیابی وضع موجود کشور، دلیلی برای تأیید کلی اثر مثبت رشد سرمایهگذاری فیزیکی بر رشد اقتصادی یافت نشد. از علل قابل طرح برای عدم تأیید اثر مثبت رشد سرمایهگذاری فیزیکی بر رشد اقتصادی میتوان به تخصیص ناکارآمد منابع به طرحها و پروژهها، طولانی شدن زمان اجرای طرحها و بیثباتی در فضای اقتصادی ایران اشاره کرد.
از توصیه های سیاستی این پژوهش، گسترش مطالعات اقتصادی در راستای شناخت شاخه های عمده سرمایه مذهبی اسلامی و تأثیر آن ها بر پیشرفت اقتصادی، به منظور افزایش قابلیت بهره برداری از پتانسیل های موجود در انواع سرمایه مذهبی برای تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد.
واژه های کلیدی: رشد اقتصادی، سرمایۀ مذهبی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 
برای ملاحظه متن کامل مقاله کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *