فیلم های آموزشی ایویوز

 

با سلام

فیلم های زیر در  کانال تلگرام سایت قابل دسترس است و با کلیک کردن روی هریک لینک میشوید به آدرس مرتبط در کانال تلگرام:

ساختن فایل کاری در ایویوز – دانلود داده از سایت – ورود دیتا به ایویوز

تخمین اولیه مدل و تفسیر نتایج و آزمونهایی اصلی

بسته آموزشی ایویوز تخمین به همراه داده ها و فایل ایویوز به زبان اصلی

بسته آموزشی ایویوز پیش بینی به همراه داده ها و فایل ایویوز به زبان اصلی

آموزش ARDL در ایویوز

فیلم آموزشی پانل ARDL

فیلم آموزشی VAR در ایویوز

فیلم آموزشی تخمین در ایویوز

Vecm in Eviews

Arima model (eviews)

تخمین مارکف سویچینگ در ایویوز

معادلات همزمان

bvar model in eviews

آزمون ریشه واحد به زبان اصلی🌷

آزمون همخطی ویف

روش انگل گرانجر برای آزمون هم انباشتگی

آزمون ناهمسانی واریانس و رفع آن

فیلم آموزشی قارچ به زبان اصلی و در ایویوز

توضیح علیت تودا-یاماماتو + تخمین در ایویوز

variance-decomposition-var

آشنایی با ایویوز: ورود داده و تخمین مدل به زبان فارسی

Panel Vecm in Eviews

درس SVAR به همراه توضیح آن در ایویوز

مدل EGARCH در ایویوز

Ramseys RESET Test

Robust Regression

phillips perron test

آموزش ARDL در ایویوز به زبان فارسی

آزمون چاو

Structural VAR using Eviews

panel var in eviews

Auxiliary regressions in EVIEWS

EViews AssignmentQuantile