Monthly Archives: اسفند ۱۳۹۵

اندازه ی دولت و تورم در کشورهای در حال توسعه: رهیافت پانل دیتا

چکیده:      هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر اندازه ی دولت بر نرخ تورم در ۳۴ کشور از کشورهای در حال توسعه طی سال های ۱۹۹۸ الی ۲۰۱۳ ­است. برای این منظور از شاخص کل مخارج دولت به صورت درصدی از ...