آرشیو ماهانه: مهر ۱۳۹۵

۰

درس سمینار

برای درس سمینار، تدوین و ارائه مقاله مراحل زیر را انجام میدهیم: ۱- انتخاب موضوع اهمیت و ضرورت موضوع و جنبه نوآوری آن از جمله موارد مهمی است...