امکان‌سنجی تأمین مالی ورزش
همایش دیدگاههای پروفسور دیتون  (نوبلیست اقتصاد در سال ۲۰۱۵)
رشد بالای حجم نقدینگی عامل توزیع ناعادلانه‌ ثروت
اقدامات دولت در شکستن رکود …
رونق مناطق آزاد و ویژه کشور، در گروی وجود یک راهبرد توسعه اقتصادی
پیوستن ایران به سازمان تجارت
کارگاه آموزشی اقتصاد مقاومتی
توسعه اقتصادی کشورهای نفتی و کشورهای همسایه
دومین نشست تخصصی همایش ملی نفت و توسعه ی اقتصادی
دوره جدید MBA سرمایه

مقالات دکتر منجذب

اندازه ی دولت و تورم در کشورهای در حال توسعه: رهیافت پانل دیتا

چکیده:      هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر اندازه ی دولت بر نرخ تورم در ۳۴ کشور از کشورهای در حال توسعه طی سال های ۱۹۹۸ الی ۲۰۱۳ ­است. برای این منظور از شاخص کل مخارج دولت به صورت درصدی از ...

The Analysis of Real Exchange Rate Volatility and Stock Exchange Return with PANEL-GARCH Approach (Case Study: D8 Countries)

Abstract Stock returns of companies listed on the stock exchange is one of the most important criteria in assessing the macroeconomic. This study investigates the effect of exchange rate Volatility on the stock exchange Returns of D8 countries. It takes monthly ...

Analysis of the Characteristics of Waits for Quality – Sweet Traditional Kermanshah Model of Kano

Today, the majority of organizations have recognized the importance of providing services to customers. The best organizations have errors in providing services or products and their policy. It is the only way to improve services for error correction. Improve services ...

Customer satisfaction analysis of Kermanshah traditional cookies with Kano model and quality matrix

The aim of this research is analyzing of customer satisfaction from Kermanshah traditional cookies cluster quality with Kano model and quality matrix, this research is an applied one and pre- event descriptive research. Statistical population are 113 membered enterprises in ...

The Impact of Fuel Subsidy Targeting in Iran Using a CGE Model

Despite the implementation of the first phase of fuel subsidy targeting in December 2010, there are still debates over the economic impact of the project in Iran. A CGE model is used to analyze the impact of fuel subsidy targeting ...