دسته: مصاحبه و سخنرانی

۰

دوره جدید MBA سرمایه

سرپرست دانشگاه علوم اقتصادی از اجرای موفق مرحله اول دوره MBA بازار سرمایه در دانشگاه علوم اقتصادی، و ثبت نام مرحله دوم این دوره در مرداد ماه ۹۳...