دسته: گزارش

۰

موضوعات برای گزارش MBA سرمایه

بررسی تحلیلی و توصیفی انواع بازارها در بورس تغییرات در عرضه و تقاضا موجب تغییرات در قیمت و مقدار تعادلی میشود. حداقل سه مثال مختلف در بورس در...