گزارش

اقتصادسنجی (مالی ارشد) پاییز ۹۵

۱- تهیه گزارش برای ایران بر مبنای یک مقاله انتخابی (برای مطالعه نحوه گزارش و دانلود گزارش نمونه کلیک کنید) مقاله های انتخابی طی ده روز آینده ارسال شود، ارسال فایل ”ای ویوز“ شامل داده های مدل مقاله طی بیست ...

موضوعات برای گزارش MBA سرمایه

بررسی تحلیلی و توصیفی انواع بازارها در بورس تغییرات در عرضه و تقاضا موجب تغییرات در قیمت و مقدار تعادلی میشود. حداقل سه مثال مختلف در بورس در این خصوص بیاورید و تحلیل نمایید. چهار مورد در خصوص انتقال همزمان عرضه و ...