رزومه

English CV

Mohammad Reza Monjazeb`s CV (with Respect to Tax Economics) Faculty member of University, Ph.D. in Economics and Researcher in Economics Fields (Especially in Tax Economics). Educational and Professional Experience Macroeconomics, Microeconomics, Public Economics, International Economics, Econometrics, … (Teaching in bachelor degree) Macroeconomics, ...

رزومه دکتر منجذب

رزومه دکتر منجذب دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه فعالیتهای آموزشی دروس تدریس شده: در دانشگاهای تهران، علوم اقتصادی، مفید، علامه طباطبایی، خوارزمی... دوره لیسانس: کلیات علم اقتصاد، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، پول و بانکداری، اقتصاد بین الملل (بازرگانی و مالیه)، اقتصاد بخش ...